Medezeggenschap (MR)

BS Neel heeft een Medezeggenschapsraad (MR) zoals beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd.

De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigt.

De MR draagt bij aan een klimaat van openheid en openbaarheid. Het belang van de kinderen staat altijd voorop.

Lid worden?
De MR-leden hebben een zittingsperiode die is vastgesteld in het statuut (3 jaar). Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Alle ouders hebben stemrecht. Als u een overleg wilt bijwonen, meldt u dan zich vooraf aan bij een van de MR leden of via ons algemene email adres mrneel@swalmenroer.nl

De samenstelling van de medezeggenschapsraad.

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan. De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan.

Met wie praat de Medezeggenschapsraad?
De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. De schooldirecteur (namens het Bestuur) is een vaste gesprekspartner in het reguliere overleg. De voorzitter van de Ouderraad zal aansluiten bij het overleg als de MR haar heeft uitgenodigd óf als de OR het zinvol acht om aan te sluiten. Als u een overleg wilt bijwonen, meldt u dan zich vooraf aan bij een van de MR leden of via ons algemene email adres mrneel@swalmenroer.nl

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?